Yönetmeliğimizi buradan indirebilirsiniz : http://getsam.aksaray.edu.tr/files/GETSAM%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.docx

 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                       

Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

              MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Merkez (ASÜ GESAM): Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Üniversite: Aksaray Üniversitesini

             ifade eder.

 

                                                                                     

 İKİNCİ BÖLÜM

                      Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Yönetim Organlarının Görevleri

        

             Merkezin amacı ve faaliyet alanları

            

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

 a) Başta Aksaray ili olmak üzere, kaybolma tehlikeleriyle karşı karşıya olan Türk El Sanatlarını yaşatmak için çalışmalar yapmak,

b) Türk El sanatlarımızın ülkemiz açısından sosyo-kültürel ve ekonomik önemini vurgulayarak gelecek kuşaklara bir kültür birikimi olarak aktarılmasını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında yöresel öz ve biçimleriyle tanıtımını yapmak.

c) Türk El Sanatlarının kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler ışığında incelemek,

ç) El Sanatlarımızla ilgili bilgi, belge, araç ve gereçleri toplamak, çeşitli nedenlerle yurtdışına çıkmış olan el sanatları örneklerinin ülkemizde iadesini sağlama yönünde çalışmak, bunların fotoğraf: maket ve reprodüksiyonlarını sağlayıp sergilemek,

d) Merkezin amaçlarına uygun kongre, sempozyum, seminer, konferans ve oturum gibi ilmi çalışmalar yapmak, gösteri, sergi ve şenlikler düzenlemek, yayın yapmak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunlar için gerekli önlemleri almak,

e) Geleneksel Türk El Sanatlarının nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu gerçekleştirmek,

f) Türk El Sanatları alanında eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan gözlemsel verilerin üretilmesi için gözlem aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

g) El Sanatlarımızın korunması (konservasyon), bakımı, onarımı (restorasyon) ve üretimi için gerekli atölye ve laboratuvarlar, kurmak,

ğ) Geleneksel yöntemlerle eser veren ve orijinal ürünler yapan ustaları desteklemek,

h) Türk El sanatları alanında çalışma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda bilimsel etkinler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

ı) Türk El Sanatları müzeleri kurmak.

i) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek,

j) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak,

k) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

           

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır

 a) Müdür,

 b) Merkez Yönetim Kurulu,

 

            Merkez Müdürü

            MADDE 7 – (1)  Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı  statüdeki öğretim elemanları arasından   üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren  Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane Müdür yardımcısı seçebilir ve seçimi rektörün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.  Müdürün görevden ayrılması veya vekâletin  altı aydan fazla sürmesi durumunda Rektör tarafından aynı usulle üç yıl için yeniden  Müdür görevlendirilir. 

           

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Değişik bilim alanlarından Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek, görevlendirilmesi için Rektöre önermek,

             b) Merkezi temsil etmek,

             c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

             ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

             d) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

             e) Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

             f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek ve Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

             g) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

                

Merkez Yönetim Kurulu

           MADDE 9 – (1) Geleneksel Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün önereceği aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen  üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla 5 üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

          (2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunluk ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

 

 Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanları çerçevesinde çalışma düzenini planlamak, idari ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

b) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını tespit etmek,

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek üyeleri tespit etmek,

ç) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,

e) Merkezin çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

f) Yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kurum-kuruluşları ve kişilerle işbirliği yaparak, amaç ve görevlerine uygun proje, karşılıklı yardım ve değişim programlarını gerçekleştirmek,

g) Merkezin yıllık raporlarını hazırlamak,

ğ) Başkanın gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Yıllık faaliyet raporlarında yer almayan konularla ilgili Rektörün onayını alarak, diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.

             

                                                            

                                               

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Ekipman ve demirbaşlar

            MADDE 12 – (1) Merkezin yaptığı veya desteklediği her türlü kurs, seminer ve araştırma kapsamında alınan alet, ekipman ve diğer demirbaşlar Merkez ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

 

Yürürlük

            MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

            MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.